Sviatosť manželstva

Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“
Nahlásenie sobáša
 • Osobne nahlásiť v úradných hodinách dátum a čas sobáša na farskom úrade minimálne 3 mesiace pred plánovaným termínom.
 • Snúbenci nech prídu spolu.
 • Telefonicky ani e-mailom termín sobáša nerezervujeme!
 • Pri nahlásení sobáša obdržíte INDEX PREDMANŽELSKEJ PRÍPRAVY – preto je nutné prísť osobne.
Vybaviť krstné listy
 • Vybaviť si krstné listy, ktoré vydá príslušný farský úrad v mieste krstu, nie viac ako pol roka pred termínom sobáša a dohodnúť si termín spísania cirkevnej sobášnej zápisnice – po absolvovaní predmanželských náuk.
  Pri spisovaní musia byť prítomní obaja snúbenci.
 • Ak  jeden, príp. obaja snúbenci sú vdovec/vdova, priniesť k spísaniu cirkevnej sobášnej zápisnice aj úmrtný list predošlého partnera.
 • Pokiaľ je jedna stránka nepokrstená alebo je iného vyznania, je potrebné čím skôr spísať na farskom úrade, kde sa sobáš nahlasuje, žiadosť na biskupský úrad o povolenie sobáša.
Licencia k sobášu
 • Pokiaľ ani jeden zo snúbencov nebýva vo Farnosti Žilina – Vlčince, musí aspoň jeden z nich požiadať vo svojej farnosti, kde skutočne býva (tzv. kánonické bydlisko) o Licenciu k sobášu, pričom snúbenci musia svojmu farárovi uviesť dôvod sobáša v našej farnosti.
Predmanželské stretnutie
 • absolvovať predmanželské stretnutia.
 • naša farnosť je zapojená do projektu Kurzov prípravy na manželstvo,ktorý sa dá absolvovať počas 1 víkendu
 • registrácia na webovej stránke: http://domanzelstva.sk
 • dohodnúť si na niektorý deň v týždni pred sobášom (spravidla pondelok) záverečné stretnutie o priebehu sobášnych obradov
Matričný úrad
 • Nahlásiť sobáš na Matričnom úrade mesta Žilina na MsÚ (budova Mestského úradu, Nám. obetí komunizmu 1) aspoň dva mesiace pred sobášom, kde dostanete potvrdenie o zápise.
 • Na MÚ si zoberte rodné listy a občianske preukazy.
Výzdoba, osvetlenie, …
 • Prispieť na osvetlenie, ozvučenie, výzdobu a iné náklady spojené so sobášnym obradom.
 • Ak si chcete sami zabezpečiť výzdobu kostola, nahláste to pri spisovaní cirkevnej zápisnice
 • Možnosť využiť ponuku našej štandardnej výzdoby – ozdobené lavice, kľačadlá, stoličky, kvety – poplatok aranžérke 30,- € za prípravu.
Organista, spevokol
 • Osloviť organistu, príp. spevokol (môžu byť aj z inej farnosti) a dohodnúť s nimi hudobnú stránku sobášneho obradu.
 • Organisti, ktorí hrávajú v našej farnosti:
  • Alojz Vojtek – 0903 487 191;
  • Dávid Perrot – 0905 584 705;
  • Matej Bohuš – 0904 456 798 (len počas letných prázdnin)
 • Zbory: Filotea (okrem prázdnin) – možnosť ich osloviť v kostole v piatok po večernej sv. omši