Pomazanie chorých

Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba ich povzbudzuje, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu.
V žilinskej nemocnici
 • duchovnú službu v Žilinskej nemocnici zabezpečuje kňaz dp. Ivan Špánik; ku chorému ho volajte na telefónnom čísle: 0903 982 333
 • ak telefón nedvíha alebo je vypnutý, znamená to, že je práve pri chorom človekovi alebo slúži sv. omšu; zavolajte o chvíľu
Po domoch a bytoch
 • vysluhujeme na požiadanie kedykoľvek!
 • chorého treba nahlásiť v kancelárii farského úradu osobne alebo telefonicky, príp. e-mailom
 • je potrebné uviesť meno chorého a presnú adresu, kde býva (napr. aj poschodie alebo číslo dverí)
 • na svetový deň chorých (11.02.) vysluhujeme túto sviatosť všetkým chorým vo farskom kostole
Podmienky k prijatiu sviatosti
 • môže sa vyslúžiť veriacemu, ktorý sa po dosiahnutí používania rozumu pre chorobu alebo starobu začína ocitať v nebezpečenstve
 • ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby
 • ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stáva vážnejším
Čo treba pripraviť
 • na čistý stôl prichystať kríž, sviecu a svätenú vodu
 • Prosíme Vás, nenechávajte si túto službu lásky, ktorú môžete preukázať chorému a zavolať mu kňaza, na poslednú chvíľu, alebo keď je už človek mŕtvy.
 • Všetky sviatosti a teda aj sviatosť pomazania chorých, sa udeľujú len živým ľuďom!
 • Keď je človek vážne chorý treba sa ho opýtať, či si želá, aby ho prišiel navštíviť kňaz, rozumne mu vysvetliť potrebu sviatostnej milosti, ktorú mu môže kňaz sprostredkovať.